Kỹ thuật nhớ lâu cao cấp

Vô cùng hiệu quả khi chẳng may đang thi mà QUÊN KIẾN THỨC

Đây là 20% cách tôi áp dụng hàng ngày để có thể nhớ 80% thông tin. Đặc biệt là khi tôi “quên” điều gì đó thì rất nhanh chóng nhớ ra. Nó sẽ vô cùng hiệu quả khi bạn đi thi mà vô tình “quên”.

Chương trình chỉ kéo dài trong một Video khoảng 30 phút nhưng vô cùng tuyệt diệu bởi nó đúc kết của tinh hoa nhớ lâu.

<div id="ib2-bottom-slider-main" class="ib2-wsection-el ib2-section-el ib2-slider-el" data-el="wsection" data-animation="none" data-delay="none" data-border-type="single" data-img-mode="upload"> <div class="el-content" style="background-color:#CCC; padding: 20px 0px 10px; opacity: 1; border-color: rgb(168, 157, 157) rgb(51, 51, 51) rgb(51, 51, 51); border-width: 2px 0px 0px; box-shadow: 0px 0px 8px 3px #c2c2c2; border-top: 2px solid rgb(168, 157, 157)"> <div class="el-content-inner container" style="margin: 0px auto; width: 948px;"> <div class="el-cols" style="max-width:100%; width:100%;"> <div id="ib2-bottom-slider-main-box" class="ib2-section-content" style="min-height: 50px; max-width: 100%; margin: 0px auto; width: 948px;"> <div id="ib2_el_slidertext" class="ib2-content-el ib2-text-el" data-el="text" data-shadow="none" data-animation="none" style="position: relative;"> <p>This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div>